Pravna sigurnost, pravovaljanost i usklađenost eRačuna

14. listopada 2019. - Kategorija: Moj-eRačun - Tagovi: pravilnici, zakoni

Pravna sigurnost, pravovaljanost i usklađenost eRačuna

Zakonski okvir eRačuna (i drugih eDokumenata) zasniva se na regulativama i standardima Europske unije i Republike Hrvatske. Elektronički račun je u potpunosti izjednačen s računom u papirnatom obliku.
Elektronički račun poslan putem servisa Moj-eRačun ovjeren je FINA aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom.

Servis Moj-eRačun za eRačune primjenjuje standard UBL 2.1, koji je jedan od standarada propisanih EU Normom o standardizaciji eRačuna.

eRačuni i eDokumenti poslani putem servisa Moj-eRačun su sukladni Direktivi 2014/55/EU, EU normi (EN 16931) o standardizaciji e-računa, ZAKONU O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI (NN 94/2018), Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16),  Zakonu o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14), Pravilniku o PDV-u  - NN 73/13, kao i svim naknadnim Izmjenama i dopunama istog.; Mišljenju Porezne uprave za račun u elektroničkom obliku od 10.3.2014.; Zakonu o elektroničkoj ispravi  - NN 150/05, Uredbi (EU) br. 910/2014 ('eIDAS Uredba') te Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (, NN 62/17); Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15).

Za Vas smo pripremili sažetak najbitnijih odredbi. Ako je potrebno dodatno tumačenje, slobodno se obratite našim zaposlenicima.

Poveznica za pregled dokumenta:
Zakonski-okvir-eRacuna-i-eDokumenata-10-5-2019.pdf